Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Infektiolääkärit ry
Y-tunnus 15060073


Yhteys- ja rekisteriasioita hoitavat henkilöt:

sihteeri Marianna Riekkinen (marianna.riekkinen@hus.fi)
rahastonhoitaja Emmi Sarvikivi (emmi.sarvikivi@thl.fi)


Rekisterin nimi

Suomen Infektiolääkärit ry:n jäsenrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Jäsentiedot poistetaan rekisteristä jäsenen eroilmoituksen ja sen hallituksen käsittelyn jälkeen.


Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Tiedot passivoidaan, kun jäsen ilmoittaa haluavansa lopettaa jäsenyyden tai hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahden vuoden ajalta. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään kuusi vuotta yhdistyksen oikeutetun edun perusteella. Jäsenlistat ovat osa kirjapito-aineistoa ja lainmukainen säilytysaika on kuusi vuotta.


Jäsenrekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää Suomen Infektiolääkärit ry:n jäsenten etu- ja sukunimet ja sähköpostiosoitteet.


Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentiedot kerätän rekisteröidyltä itseltään.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii sekä riittävät oikeudet että monivaiheisen tunnistautumisen ja luvatonta pääsyä estetään myös mm. palomuurien ja muun teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

  1. Pyytää korjaamaan itseään koskevat tiedot olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään ja
  2. kirjallisella pyynnöllä tarkistaa itsestään kerätyt tiedot ja kieltää niiden käsittelyn.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivätty 31.5.2018.