Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Infektiolääkärit Ry, ruotsiksi Finlands Infektionsläkare Rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää infektiotautien ehkäisyä ja hoitoa sekä tukea alan tieteellistä tutkimusta. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokous-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä, suorittaa varojen hankintaa, luoda yhteyksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin alan järjestöihin sekä ryhtyä muihin vastaavanlaisiin toimiin.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voidaan anomuksen perusteella hallituksen päätöksestä hyväksyä Suomessa laillistettu lääkäri, jolla on infektiosairauksien spesialiteetti tai hän on koulutuksessa infektiosairauksien spesialiteettia varten. Erityisistä syistä hallitus voi hyväksyä jäseneksi muun lääkärin, jolla on merkittävä kliininen kokemus infektiotautien alalla. Hallitus voi hyväksyä yhdistykselle tukijäseniä, jotka voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä. Tukijäsenillä ei ole äänestysoikeutta. Seura voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt sen tarkoituksia. Yhdistyksen kokous tekee päätöksen kunniajäseneksi nimittämisestä hallituksen esityksestä.

4 § Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsen- ja tukijäsenmaksuja, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Tukijäsenmaksu on korkeintaan 100-kertainen jäsenmaksuun nähden. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.

5 § Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kahtena peräkkäisenä vuonna. Jäsen voidaan hallituksen esityksestä erottaa yhdistyksestä, jos hän on tehnyt itsensä syypääksi tekoon, joka sotii hyvää tapaa vastaan, taikka ei ole noudattanut yhdistyksen päätöksiä. Asia ratkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja siihen vaaditaan vähintään neljän viidesosan (4/5) äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

6 § Yhdistyksen johdossa toimii hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, entinen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja vähintään kaksi ja enintään kuusi jäsentä, jotka kaikki valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen läsnäollessa, kun yksi näistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

8 § Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

9 § Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen tammi-maaliskuussa. Lisäksi yhdistys voi kokoontua kokoukseen hallituksen kutsusta tai mikäli vähintään 1/10 jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen tulee kutsua kokous lähettämällä jäsenille kirjallinen kutsu 14 päivää ennen yhdistyksen kokousta tai ilmoituksella Suomen lääkärilehdessä vähintään 14 päivää ennen kokousta.

10 § vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus - päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle - valitaan hallituksen jäsenet - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja - vahvistetaan jäsenmaksu seuraavaksi toimintavuodeksi, käsitellään muut esityslistan asiat

11 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Muutosehdotuksesta tulee mainita jäsenistölle henkilökohtaisesti lähetettävässä kokouskutsussa.

12 § Päätös yhdistyksen lopettamisesta voidaan tehdä vuosikokouksessa, jos lopettamisehdotuksesta on ilmoitettu jäsenistölle lähetetyssä henkilökohtaisessa kokouskutsussa, ja ehdotusta kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

Jos yhdistys lopettaa toimintansa, on sen jäljellejäävät varat luovutettava muulle samoja tarkoitusperiä edistävälle yhteisölle.

Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 8.2.1996.
Muutokset päivitetty aikaisemmin vuosikokouksessa 9.3.1997.
Muutokset päivitetty toistamiseen vuosikokouksessa 9.3.2001.
Säännöt hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 8.3.2002.